július 3, 2009 Egyéb Nincs hozzászólás

ÓvodaCím: 3273 Halmajugra,Kossuth u. 129.

Tel.: 37/375-512

Vezető: Jerem Róbertné


Óvodapedagógusok:

  • Nagy Mónika
  • Medve Mónika
  • Bogdány Lászlóné

 

Bevezető
A társadalom egészéhez hasonlóan, a magyar közoktatás is mélyreható változásokon megy keresztül. Átalakulóban van az intézmények belső világa, változik a pedagógusok szakmai gyakorlata, változnak a módszerek, és ezzel együtt változnia kell az ehhez szükséges felkészültségnek is. A Közoktatási Törvény, a nemzeti Alaptanterv, a helyi pedagógiai program és tanterv, olyan alapvető dokumentumai a közoktatásnak, melyek megismeréséhez, elkészítéséhez folyamatos, tendenciózus munkára volt szükség.

Az óvoda pedagógiai programja 1998-ban készült el. A program készítői közül jelenleg egy óvodapedagógus dolgozik az óvodában. 2003-ban vezetőváltás is történt. A program átdolgozására nem csak a törvény kötelez, de elérkezettnek láttuk az időt, hogy pontról-pontra, alaposan megfontolva, a törvényi előírásokat figyelembe véve átdolgozzuk programunkat. Programunk alapelve- szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyerekközpontúság úgy jelenik meg, hogy:

  • gyermeki tartást – önállóságot, és ebből az önállóságból fakadó – egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.
Az óvoda bemutatása
 
Halmajugra község a Mátra keleti lábánál, a hegyvidék és a síkság találkozásánál fekszik, ott, ahol Abasár, Visonta, Detk, Karácsond és Ludas található.

Az óvoda épülete 1980-ban óvodai használatra készült, amelyet nagy alapterületű óvodakert övez. Az óvoda épületének fejlesztésére 2000-ben került sor. A fejlesztéssel két csoportszoba szolgálja a gyerekek kényelmét a hozzájuk tartozó mosdóval, öltözővel. Ezzel a fejlesztéssel az óvodai férőhelyek száma 50-re bővült.

Az óvoda kertje sokféle szabad levegőn eltölthető tevékenységet biztosít, amely a nevelő-oktató munkát pozitívan segíti elő.

Az óvoda saját konyhával rendelkezik, ahonnan ételszállítás is történik.
 

Az óvoda személyi feltétele
 
Intézményünkben 12 fő közalkalmazott dolgozik.

Pedagógiai képesítéssel rendelkező, pedagógiai munkát végző főállású óvodapedagógusok száma: 4 fő.

Szerződéses fejlesztő pedagógus: 1 fő.

Logopédus heti 4 órában: 1 fő.

Az ő munkájukat 2 főállású dajka segíti, az egyik dajka szakképesítéssel rendelkezik. Cigánydajka képzési programban részt vett 1 fő, sikeres vizsgát tett, és megbízásos szerződéssel van foglalkoztatva.

Az óvoda konyháján 1 szakácsnő, és 4 fő konyhai segítő látja el a főzéssel, iskolai étkeztetéssel kapcsolatos teendőket.

A gazdaságvezetői munkakört az 1993. évi LXXIX. sz. Közoktatási Törvényben leírtak szerint 1 fő élelmezésvezető tölti be.

A 2003. évi Közoktatási Törvénynek óvodák személyi feltételei megfelelnek.
 

Az óvoda tárgyi-dologi feltételei

Az óvoda épületének legfőbb jegyei:
 

Az óvoda az iskola szomszédságában a főúttól távol eső 2000 m2-es területen épült.

Az udvar nagy részét füves-fás terület teszi ki. A 2001-ben újra épült babaház, adottságainál fogva, raktár szerepét tölti be. A kötelező eszközjegyzékben szereplő, és jelenleg még hiányzó, 1db babaház már valódi szerepét fogja betölteni. 2001 októberében az udvaron két mászó rendszer került elhelyezésre. Az udvari játékok adta lehetőségek kihasználásával biztosítani kívánjuk a gyermekek szabad udvari mozgástevékenységét is. A munkára – és a környezet megismerésére nevelésben nagy szerepet játszik az udvari kis konyhakert.

A 2000-ben bővített óvoda épületében található: 2 csoportszoba, 2 mosdó, 2 öltöző, 2 iroda, 1 konyha, 1 felnőtt étkező, mosóhelység, raktárak, előkészítő, valamint 2 felnőtt öltőző és orvosi szoba.

A gyermeköltözők berendezése a kényelmes öltözést, vetkőzést szolgálja. Minden gyermek számára jellel ellátott, megfelelő nagyságú tárlóhely áll rendelkezésre.

A mosdó helyiségek számának növelésével már nem kell a két csoport napirendjét összehangolni. A mosdó és wc kagylók száma 7-7db.

A két egyforma alapterületű csoportszoba, mely 2000-ben épült, színtere a különböző tevékenységi formáknak és a délutáni pihenésnek.

A törvényi előírásoknak megfelelően 2003 szeptemberében berendezésre került az orvosi szoba.

A konyha felszereltsége a főzési adagszámnak megfelelő. Bővült egy 200 literes üsttel és egy elektromos sütővel. A raktárak a mindenkori ÁNTSZ előírásainak megfelelnek. Konyhánk felkészült a HACCP rendszer 2004. május 1.-i beindításra.

Köszönettel tartozunk a fenntartónak a színvonalas óvodavezetői iroda berendezéséért. A tárgyalóasztal lehetőséget nyújt arra, hogy itt tartsuk meg a nevelőtestületi értekezleteket.

Joggal mondhatjuk, hogy a környék legjobban és legszebben berendezett óvodájában végezhetjük munkánkat.

Óvoda

Az óvoda eszközrendszere

Az óvoda eszközrendszere megfelel a törvényi előírásoknak. A hiányosságok pótlására az OKÉV 5 év haladékot adott. Az elhasználódott eszközök pótlására a fenntartó biztosítja az anyagi keretet.

Játékeszközök:

A gyakorló, szerep, konstruáló játékokhoz, a bábozáshoz, dramatizáláshoz és a szabályjátékokhoz megfelelő minőségű, és mennyiségű játék áll rendelkezésre; figyelembe véve a csoport életkorát, fejlettségét és létszámát.

Az alapprogramunkban jelzett eszközigény beszerzése megtörtént.

A Greiswald-készletet pályázat útján nyertük, ha kész lesz a tornaszoba, rendeltetésének megfelelően tudjuk használni az eszközt.

Óvoda

Mese-, ismeretterjesztő- és szakkönyvek:

Az óvodai könyvtárállomány gazdag, sokrétű. A szakkönyvek vásárlása folyamatos, amely nagyban elősegíti a naprakész pedagógiai munkát. A könyveket költségvetési keretből vásároljuk. A könyvtárlátogatások során a gyermekeket minél közelebbi kapcsolatba próbáljuk juttatni a könyvekkel.

Egyéb tárgyi-dologi eszközök:

A helyes közlekedésre nevelés érdekében KRESZ-parkot szeretnénk készíteni az udvar lebetonozott részén. Az iskola tornaterme lehetőséget nyújt mozgásigényünk szervezett kielégítésére, a különböző mozgásformák elsajátítására.
Written by admin.halmajugra