Címlap

Építéshatósági eljárásokért fizetendő szolgáltatási díjak

2011. szeptember 4-től változnak az egyes építéshatósági eljárásokért fizetendő szolgáltatási díjak

 • Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint:
 • az építésügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez az ingatlan adataiban bekövetkezett változások, vagy tény, állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítvánnyal történő igazolásáért 20 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
 • Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése szerint:

Az építésügyi hatóság számára a kérelmező vagy bejelentő (a továbbiakban együtt: építtető)

a) a szakhatóságként való eljárásért

aa) az ab)–ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,
ab) a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségő ügyben szakhatóságként való eljárásért 50 000 forint,
ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként 5000 forint,

b) az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10 000 forint,
c) a bontási bejelentés esetében 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.


Az R. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint:

A díjat az építtető

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja eseteiben az engedélyező hatóság számlájára átutalással, vagy az engedélyező hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízással „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel az alapeljárás illetékével vagy igazgatási szolgáltatási díjával egyidejűleg,
b) a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontja esetén a bejelentés benyújtásával egyidejűleg az építésügyi hatóság számlájára átutalással, vagy az építésügyi hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízáson „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel köteles megfizetni.


Az építésügyi hatóság számlaszáma:
11739030-15381701-10040007
Építésügyi Hatósági Alszámla
Halmajugra Község Önkormányzat
3273 Halmajugra, Kossuth út 163.

 

Új dokumentumok elérhetőek az Ügyintézés menüben!

Erre a hivatkozásra kattintva elérhetőek az alábbi dokumentumok, kérelmek, nyilatkozatok:

 • Adósságkezelési szolgáltatás-kérelem
 • Aktív korúak ellátása iránti kérelem
 • Átmeneti segély iránti kérelem
 • Egészségügyi szolgáltatásra jogosíthatósági bizonyítvány iránti kérelem
 • Időskorúak járadéka kérelem
 • Igazolás kiadása iránti kérelem
 • Jövedelemnyilatkozat
 • Kérelem pénzellátás folyósításának módosításához
 • Kérelem védendő fogyasztói igazolás kiadására
 • Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem
 • Közgyógyellátási gyógyszerkeret felülvizsgálata iránti kérelem
 • Közgyógyellátás igazolvány pótlása iránti kérelem
 • Közgyógyellátási kérelem
 • Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
 • Nyilatkozat aktív korúak ellátásának feltételeiben bekövetkezett változásról
 • Nyilatkozat időskorúak járadéka iránti kérelemhez
 • Óvodai igazolás óvodáztatási támogatáshoz
 • Óvodáztatási támogatás iránti kérelem
 • Pótlap szociális támogatáshoz
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem
 • Rendszeres szociális ellátás jellege iránti kérelem
 • Tájékoztató aktív korúak ellátása iránti kérelemhez
 • Vagyonnyilatkozat
 • Ápolási díj kérelem
 • Ápolt nyilatkozata ápolási díj kérelemhez
 • Intézményi igazolás ápolási díj kérelemhez
 • Orvosi igazolás ápolási díj kérelemhez

Módosítás: (2011. január 12. szerda, 20:36)

 

Hirdetmény!

Halmajugra Választási Iroda ezúton teszi közzé a 2010. október 3-án (vasárnap) tartandó önkormányzati általános választáson Halmajugra községben polgármester- és képviselőjelöltként való induláshoz szükséges ajánlások számát:

-    polgármester jelölt állításhoz 29 db.
-    képviselőjelölt ajánláshoz 10 db.

ÉRVÉNYES ajánlás szükséges.

Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet a polgármesteri hivatalban.
Halmajugra, 2010. augusztus 11.

Pusztai Attila
HVI vezető

Módosítás: (2010. augusztus 12. csütörtök, 12:22)

 

KÖZLEMÉNY - A települési kisebbségi önkormányzat választással kapcsolatos tudnivalókról

Halmajugra Község Helyi Választási Bizottsága 1/2010. (VIII.05.) számú határozatával az önkormányzati választással azonos időpontra, 2010. október 3. napjára tűzte ki a cigány települési kisebbségi önkormányzati választást.

Kisebbségi választójogának gyakorlásához a legfontosabb tudnivalók az alábbiak.

Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati képviselőinek választásán

A települési kisebbségi önkormányzati választáson csak az a polgár szavazhat, aki
• a cigány kisebbséghez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalta,
• 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
• a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
• szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.

Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személynek is.

Jelöltállítás

Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú – társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelőző legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget.
Jelölt csak a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet. A választópolgár – lakóhelyétől függetlenül – bármely településen jelölhető.
A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
• vállalja az adott kisebbség képviseletét,
• ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
• ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait,
• korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője.
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.

Szavazás

A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló szavazókörben – a Kossuth u. 161. sz. alatt található falugazdász irodában - kerül sor. A szavazás időpontjáról a jegyző az érintetteknek 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között értesítőt küld.
A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 4 tagú, ezért szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.

Személyes és különleges adatok kezelése a kisebbségi választáson

A választás során a személyes és különleges adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi törvényeknek megfelelő módon történik. A törvény meghatározza az adatkezelés célját és az adatkezelők körét is. Ennek megfelelően a kisebbségi választói jegyzék – a számadatok kivételével – nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében.
A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének jogerőssé válását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

Pusztai Attila
Választási Iroda vezető

 

Tájékoztatás

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 októberében részt vehet a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon tartott települési kisebbségi önkormányzati választáson.

Kisebbségi választójogának gyakorlásához összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, melyek az alábbiak.
 
Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati képviselőinek választásán

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki
 • a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja,
 • 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár,
 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
 • szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.

Az említett feltételeknek akkor is meg kell felelnie, ha jelöltként kíván indulni.

A kisebbségi választásokon tehát csak akkor szavazhat, és csak akkor lehet jelölt, ha – kérelmére – a jegyző felveszi a kisebbségi választói jegyzékbe!

A kisebbségi választói jegyzék

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010. július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől az itt található nyomtatványon, amelyet kitöltés után kinyomtatva és aláírva a polgármesteri hivatal épületében található gyűjtőládába dobhat be, vagy levél útján juttathat el a jegyzőhöz. A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie a polgármesteri hivatalba! Ebben a táblázatban megtalálhatja a polgármesteri hivatalok címét, illetőleg azokat a telefonszámokat, ahol a gyűjtőláda pontos helyéről kaphat tájékoztatást.

Csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti felvételét, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, és határidőben eljuttatja a jegyzőhöz, továbbá magyar állampolgársággal és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.

A választójogát csak azon a településen gyakorolhatja, ahol bejelentett lakcímmel rendelkezik. Ha tehát a kisebbségi választói jegyzékbe vételét követően más településre költözik, választójoga is megszűnik! (Ha július 15-e előtt változtat lakcímet, akkor természetesen az új lakcíme szerinti településen még kérheti a választói jegyzékbe vételét.)

Módosítás: (2010. június 01. kedd, 13:38)

Bővebben...

 
Akadálymentes

Akadálymentes színséma

Markaz ASP

Markaz Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Markaz Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

English French German Italian Russian Spanish Hungarian
Hirdetés

Eger állás, állás Egerben, Eger munka
női, férfi, gyerek karórák hatalmas választékban
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok
mutatós órák és karórák bőséges kínálattal
egerapro.hu
PapaAllas.hu
OzdAllas.hu
SiofokAllas.hu
gyulaallas.hu
salgotarjanallas.hu
Munka Gyöngyös
EsztergomAllas.hu
Tatabánya álláslehetőségei
kecskemetallas.hu
SzekszardAllas.hu
BajaAllas.hu
Szekszárd állás
GodolloAllas.hu
SzolnokAllas.hu
Hírlevél szoftver
wellness kuponok