Címlap

Szélessávú körzethálózati fejlesztések a Gyöngyösi, Hatvani, Kiskőrösi, Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai, Kisteleki, Szegedi kistérségekben

2014. április 9.

 

 

 

A Pannon Optikai Hálózatfejlesztő Kft. 2014 novemberéig a Gyöngyösi, Hatvani, Kiskőrösi, Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai, Kisteleki, Szegedi kistérségekben szélessávú optikai távközlési körzethálózati fejlesztést hajt végre az Új Széchenyi Terv keretében. A fejlesztésnek köszönhetően Halmajugra, Mátraszentimre, Nagykökényes, Imrehegy, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Kömpöc, Csengele, Dóc települések csatlakoznak azon 2400 magyarországi településhez, ahol kiépíthetővé válik a gyors és megbízható internetkapcsolat.

Az Európai Unió 2020-ig terjedő fejlesztési programjának egyik kulcsterülete a szélessávú internet fejlesztése. Az Európai Bizottság 2010-ben elfogadott, „Európa 2020” nevű stratégiája hét kiemelt kezdeményezésének egyike az európai digitális menetrend, melyet azért alkottak meg, hogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) alkalmazásának kulcsfontosságú szerepet jelöljön ki Európa 2020-ra kitűzött céljainak sikeres megvalósításában. A stratégiában az Európai Bizottság felvázolta célját, miszerint 2013-ig mindenki alapszintű szélessávú internetkapcsolattal rendelkezzen, továbbá 2020-ig biztosítani kíván minden európai polgárnak ennél is sokkal gyorsabb, legalább 30 Mbps sebességű internet-hozzáférést, valamint az európai háztartások legalább 50%-ának pedig a 100 Mbps-os sávszélességet meghaladó internetkapcsolatot. A két cél, amire ezáltal minden uniós országnak összpontosítania kell egyfelől a szélessávú lefedettség biztosítása (vezetékes vagy vezeték nélküli technológiával), amely során az internet-hozzáférés sebessége fokozatosan eléri a legalább 30 Mbps-ot, hosszabb távon pedig az új generációs hozzáférési hálózatok kialakításának és elterjedésének elősegítése az EU területén, lehetővé téve a 100 Mbps feletti szupergyors kapcsolódást.

Mindezt a magyar kormány is felismerte, és 2014. februárban elfogadta a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiáját, melyben kitűzi célnak, hogy:

 • 2016-ra ne legyen optikával el nem ért (NGA-fehér) település az országban; teljes körűen épüljön ki a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG); a mobil szélessávú lefedettség érje el a 95%-ot, az átlagos sávszélesség pedig az uniós átlagot; a felnőtt lakosság 65%-a legyen rendszeres internethasználó; a digitálisan írástudatlanok aránya csökkenjen 40% alá; valamint a lakosság 50%-a vásároljon online és/vagy használjon e-kormányzati szolgáltatásokat.
 • 2020-ra min. 30 Mbps internet legyen elérhető minden háztartás számára, továbbá legalább 100 Mbps legyen elérhető a háztartások 50%-a számára; a digitálisan írástudatlanok (azok, akik még soha nem használtak internetet) aránya csökkenjen 30% alá; valamint a felnőtt lakosság legalább 75%-a váljon rendszeres internetezővé.

Az ország mintegy 3200 településéből 2400 településre már eljutott az optikai körzethálózat, azaz mindezek a települések optikai összeköttetésen csatlakoznak egy vagy több optikai gerinchálózatra. A háztartások közel 10%-a már ma is optikai előfizetői csatlakozáson kapja a telefon, televízió és Internet szolgáltatásokat. Az optikai gerinchálózatok az ország nagyobb városait kötik össze és Magyarországot összekötik a szomszédos országok optikai gerinchálózataival, rajtuk keresztül pedig az egész világgal. Magyarország településeinek mintegy egynegyede azonban még nem rendelkezik optikai hálózati kapcsolattal: a XXI. században ez egyenértékű a gazdasági és társadalmi fejlődésből kimaradással, a leszakadással, a befektetések elmaradásával, a leküzdhetetlen munkanélküliséggel. Ennek a helyzetnek feloldására épít ki a Pannon Optikai Hálózatfejlesztő Kft. a Gazdasági Operatív Programba tartozó „Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása” tárgyú pályázat keretében, Európai Uniós forrásokból nyílt optikai hálózatot Gyöngyösi, Hatvani, Kiskőrösi, Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai, Kisteleki, Szegedi kistérség egyes településeihez.

A GOP pályázat célja, hogy a támogatott beruházás keretében az adott kistérségek valamennyi, optikai hálózattal még el nem ért településéig épüljön ki az optikai körzethálózat, illetve településenként egy hozzáférési aggregációs pont, amely alkalmas az adott településen különböző technológiájú hálózatokat üzemeltető szolgáltatók szabványos felületeken történő hozzáférési igényeinek kielégítésére. Cél továbbá, hogy a nagy kapacitású adatátvitel biztosítására alkalmas alapinfrastruktúra elérje az érintett települések önkormányzatát és oktatási intézményeit. A településeket elérő optikai körzethálózat kiépítése a gyors internet megteremtésének az első lépcsőfoka. Ha ez megvan, utána akár az országos, akár a helyi internet- és kábeltévé szolgáltatók könnyen csatlakozhatnak a gerinchálózatra.

A beruházás során a Pannon Optikai Hálózatfejlesztő Kft. több mint 130 km hosszan építi ki az optikai körzethálózatot a hét kistérségben. A fejlesztésekre 2014 őszén kerül sor valamennyi kistérség esetében. A fejlesztés döntően földalatti építéssel valósul meg, belterületen azonban a légkábeles megoldás alkalmazásra is sor kerül, mert annak az építése kevésbé zavaró. A településeken belüli munkák jellemzően 1 – 3 hét alatt megtörténnek, a lakossági zavartatással járó munkálatokra nappal kerül sor, a közúti közlekedésben fennakadást csak nem számottevően okozhat. Az optikai kábelek elhelyezésére szolgáló polietilén csöveket jellemzően 90 cm mélységű munkaárokba, illetve településen belül sok esetben oszlopokra telepítik. Az ároképítés – a helyi talajviszonyoktól függően - vibrációs vakondekével, láncos árokmaróval, sziklavágó tárcsával, kanalas markolóval vagy kézi erővel történik. A közúti, vasúti, árok-és vízfolyás keresztezések megoldása a keresztezett nyomvonal alatti átfúrással történik. Az építés jellemzőit jogszabályok határozzák meg. A munkálatok egy útjavításhoz képest kevesebb fennakadást fognak okozni. Az optikai hálózatok építése során környezeti ártalommal járó anyagokat nem használnak, a munkálatok minden részlete a környezetvédelmi szakhatóság által előírt feltételek teljes betartásával történik.

Az optikai hálózatról röviden

A távközlés leggyorsabban fejlődő ágazata az optikai adatátvitel. Az optikai hálózaton igen kis időtartamú fényimpulzusok (egy másodperc alatt akár több milliárd fényimpulzus) átvitele történik a hajszálhoz hasonló vastagságú üvegszálakon. Az optikai szál maga egy igen tiszta, néhány tíz (a technológia megjelenése idején még néhány száz) mikrométer átmérőjű üvegszálból és az ezt körülvevő, kisebb optikai törésmutatójú héjból álló vezeték. Az optikai szálak rendkívül alkalmasak digitális információt hordozó fényimpulzusok-továbbításra és sokkal hatékonyabbak, mint a hagyományos rézvezetőjű, csavart érpáras kábelek. Ma már jóformán minden gerinchálózat és egyre több körzethálózat is optikai kábeleket használ az adattovábbításra hatékonysága, valamint nagy távolságokon az egységnyi sávszélességre jutó jóval alacsonyabb fajlagos költségei miatt.

Pannon Optikai Hálózatfejlesztő Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
http://www.pannon-optika.hu/

Módosítás: (2014. április 30. szerda, 07:12)

 

Halmajugra község valamennyi állampolgára részére

TISZTELT HELYI LAKOSOK!

A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az állam továbbra is helyben kívánja biztosítani a településeken élő állampolgárok részére az államigazgatási ügyeik kezdeményezésének, illetve egyszerűbb ügyeik elintézésének lehetőségét, melyhez ügysegédi rendszert alakított ki. Cél az ügyfelek lehető legteljesebb körű, helyben történő kiszolgálása, továbbá az érintettek megfelelő tájékoztatása.

Az ügysegédek szakmai, informatikai segítséget nyújtanak a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá tájékoztatást adnak egyéb államigazgatási ügyek intézéséhez.
A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:

 • lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása;
 • lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása
 • mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei
 • szociális ellátásokkal kapcsolatos ügykörök:
 • közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása (alanyi, normatív),
 • időskorúak járadéka,
 • alanyi ápolási díj megállapítása,
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
 • közlekedőképesség minősítésének kezdeményezése;
 • gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása;
 • szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása;
 • egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása;
 • az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.);
 • helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel;
 • egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén;
 • földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés;

Rumné Juhász Szilvia - települési ügysegéd az Önök településén a Halmajugrai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Halmajugra, Kossuth út 163.) várja ügyfeleit

minden hétfőn 7.30 órától 16.00 óráig és
minden pénteken 7.30. órától 12.00 óráig.


A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala a települési ügysegéd ügyfélfogadási idején kívül is a lakosság rendelkezésére áll az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. új épületrész 1. emelet 74. iroda.
Telefon: (Központi szám:06 (37) 510-300, 510-333, ill. telefonszáma a 06 (37) 510-399.

Egyebekben tájékoztatom a lakosságot a HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal szakigazgatási szervek elérhetőségeiről:

Járási szakigazgatási szerv Címe
Elérhetősége
Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 3200 Gyöngyös,
Kossuth L. u. 1.
37/500-080
Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala 3200 Gyöngyös,
Kossuth L. u. 1.
37/311-850
Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 37/505-440
Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző Hivatala
Illetékességi területe: Gyöngyösi, Hatvani járás
3200 Gyöngyös,
Deák Ferenc út 17.
37/313-829
Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala
Illetékességi területe elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági
jogkörben: Gyöngyösi, Hatvani, Heves járás
3200 Gyöngyös,
Fő tér 13.
37/510-394
Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete – Gyöngyös Kirendeltség 3200 Gyöngyös,
Dózsa Gy. út 20.22.
37/311-172
 

Felhívás

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásból INGYENES FŐZÉSI ISMERETEK TANFOLYAMOT indít „Tanuljuk a mindennapokat” című projekt keretében hátrányos helyzetűek részére.

A tanfolyamon sor kerül a hasznos háztartási és főzési ismeretek bemutatására, a közösségfejlesztés jelentőségére az oktatáson résztvevő nők körében.

A részvétel nincs képzettséghez kötve.

A tanfolyam ideje 60 óra.

Helye:
3273 HALMAJUGRA, KOSSUTH L. U. 158. MŰVELŐDÉSI HÁZ
Kezdési időpont: 2013. május 23.

Bővebb információ és jelentkezés:
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület
Telefon: 37/551-005
Mobil: 20/955-6813

Jelentkezési határidő: 2013. május 16.

Módosítás: (2013. május 16. csütörtök, 13:50)

 

Digitális átállás hirdetmény

Digitális átállás hirdetmény

Kattintson a plakátra a nagyobb méretért!

 

Felhívás az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.


2013.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:


Körzeti általános iskola:
Arany János Általános Iskola - 3273 Halmajugra, Kossuth L. u. 125-127.

További, a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák:
Közös Igazgatású Nevelés- Oktatási Intézmény Aba Sámuel Általános Iskola - 3261 Abasár, Ságvári Endre u. 11.
Petőfi Sándor Általános Iskola - 3213 Atkár, Fő út 36.
Petőfi Sándor Általános Iskola - 3275 Detk, Árpád u. 3.
Domoszlói III. András Általános Iskola - 3263 Domoszló, Deák tér 5.
Arany János Általános Iskola - 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 1.
Felsővárosi Általános Iskola - 3200 Gyöngyös, Martinovics u 2.
Egressy Béni Kéttannyelvű Általános Iskola - 3200 Gyöngyös, Iskola u. 1.
Kálváriaparti Általános Iskola, Sportiskola - 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 40.
Széchenyi István Általános Iskola - 3212 Gyöngyöshalász, Széchenyi u. 1.
Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Ált. Isk. - 3211 Gyöngyösoroszi, Jókai u. 1.
Nekcsei Demeter Általános Iskola - 3035 Gyöngyöspata, Fő út 49.
Nagy Gyula Testnevelés Tagozatos Általános Iskola és AMI - 3231Gyöngyössolymos, Jókai u. 2.
ÁMK Általános Iskola - 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5.
ÁMK Gönczy Pál Általános Iskola - 3281 Karácsond, Szent István u. 40.
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda - 3264 Kisnána, Petőfi S. u. 34.
Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény Ált. Isk és Óvoda - 3262 Markaz, Fő u. 21.
Nagyfügedi ÁMK Arany János Általános Iskola - 3282 Nagyfüged, Kossuth L. u. 9.
Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és AMI - 3214 Nagyréde, Fő u. 10-12.
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - 3271 Visonta, Petőfi S. u. 3.
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda - 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 2.
Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola - 3291 Vámosgyörk, Kossuth u. 6.
Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola - 3292 Adács, Rákóczi F. u. 20-24.
Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda - 3235 Mátraszentimre, Rákóczi út 14.

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67.

2013. március 8.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gyöngyösi Tankerülete

 
Akadálymentes

Akadálymentes színséma

Markaz ASP

Markaz Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Markaz Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

English French German Italian Russian Spanish Hungarian
Hirdetés

Eger állás, állás Egerben, Eger munka
FuzesabonyAllas.hu
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok
egerapro.hu
PapaAllas.hu
OzdAllas.hu
SiofokAllas.hu
gyulaallas.hu
salgotarjanallas.hu
Munka Gyöngyös
EsztergomAllas.hu
kecskemetallas.hu
SzekszardAllas.hu
BajaAllas.hu
GodolloAllas.hu
SzolnokAllas.hu
Hírlevél szoftver
wellness kuponok